Que thử đường huyết của máy MediSmart Sapphire (Hộp 25 que)

195.000