Que thử tiểu đường dành cho máy đường huyết OneTouch Select Simple

115.000