Que thử đường huyết Uright

150.000

Que thử đường huyết Uright

∗ Que thử đường huyết Uright TD-4265 (Hộp 25 que thử)

∗ Que thử đường huyết Uright TD-4267 (Hộp 25 que thử)

∗ Que thử đường huyết Uright TD-4279 (Hộp 25 que thử)