Que thử tiểu đường Omron

270.000

Que thử đường huyết Omron

Mã hiệu: HGM-STP1A

Hộp: 25 que thử

Hết hàng