Que thử đường huyết CareSens

Lọ 25 que: 150.000đ

Lọ 50 que: 280.000đ

Vỉ 25 que rời: 160.000đ

Vỉ 50 que rời: 300.000đ