Que test đường huyết hộp 25 que cho máy đo đường huyết FaCare FC-G168

230.000