Máy đo tiểu đường Safe Accu – Sinocare

450.000

Máy đo tiểu đường Safe Accu bao gồm:

∗ 1 thân máy chính

∗ 1 bút chích máu

∗ 1 hộp kim chích gồm 50 kim

∗ 1 hộp que thử 50 que gồm 2 lọ que 25

∗ 1 bao da đựng máy